VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

동일한 파일 이름 검색 기록
파일 이름: PinyinUp.exe
총 찾기104같은 이름의 파일,는 안전하다 43 ,안전하지 않다 61 。파일 이름 “PinyinUp.exe” 58% 어쩌면 바이러스
검사 결과
VirSCANVirSCAN
파일 이름/MD5/SHA1 파일 크기 파일 형식 탐지율
1 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:a06ae9e7892cb1248b5b1b1077f0d17f
SHA1:2165c83b253ad328333d55cb77e60b6c19164854
2614520 application/x-dosexec 4% (2/49)
2 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:dd6a2445f373139fb9be6240755bc4f3
SHA1:2b7b79ebf1fb31a0a5ff70a7bb3e99e7c7715a89
2665576 application/x-dosexec 63% (31/49)
3 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:b2efb015a696829e122d2509a07a8f2f
SHA1:50e579897e5f2dd8db38f5e43a2b1c92ee60fe3a
2595944 application/x-dosexec 6% (3/49)
4 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:e8457dd5904a3cb357287cad9a6e89cf
SHA1:8c44103a8c16a1585e8a80c26b5a23bbff74885b
1641072 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:3459a938ebddac0a882e668c70115d2c
SHA1:88a4d5769fd4f3f946f25ec291862c5423dc85c5
1635000 application/x-dosexec 4% (2/49)
6 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:fc94ac9bdb65a3e1cfcc9fb5cd64a412
SHA1:c1e5665fa1d30638903d6eb21e72f9492cc2d5d4
2241792 application/x-dosexec 2% (1/47)
7 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:57140379545d02a47c70ffe3ce9317b3
SHA1:697ad1eb145394d40f94c355da8c54d208bfb712
2540608 application/x-dosexec 2% (1/39)
8 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:3459a938ebddac0a882e668c70115d2c
SHA1:88a4d5769fd4f3f946f25ec291862c5423dc85c5
1635000 application/x-dosexec 5% (2/39)
9 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:d7137b9f0f9c2d10d5a3f3fecf12667c
SHA1:5345515658c99f72155a7984b250c04eb43066fa
155648 application/x-dosexec 5% (2/39)
10 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:f588c242329f144c2b47be032ce83889
SHA1:f3abfbe36c5cc9c3eaa0fc9cd422ee4da7110251
2319296 application/x-dosexec 2% (1/39)
11 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:60054020d473e78805f36d921ab5b108
SHA1:6c3a954b6786e3eb239718df1346342496e11916
2392472 application/x-dosexec 5% (2/39)
12 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:0478c91ad64f6cc6cb35fb1c66eb23f6
SHA1:991b8cb1ee829a10754ec3cfab030d785ce4abae
2231152 application/x-dosexec 2% (1/39)
13 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:2c648e48fb9e820913c8e9e644730029
SHA1:315fd557ff4c9f6c719e8565a9cb223b18882cb1
706580 application/x-dosexec 35% (14/39)
14 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:1c4c9abc73eb419d10902dbc6f83e2fd
SHA1:da29f1652161cf9e952d31e0bea129d6f09751c3
5743104 application/x-dosexec 25% (10/39)
15 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:a8d9c9ddd9ed63fac15aed2c73f2a136
SHA1:b71c217ec1ba8e0dd96f3c9a80398276026673b2
1681408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
16 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:78f21c6fabec5670404dd72996710f02
SHA1:237474d86d867ca1b92d80cfc49010a0cde48b37
1693800 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
17 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:717449f39d73a0cb408b5a119c3f8953
SHA1:fc7df2890c49f18b0d50f3b1042011123584a308
266782 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
18 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:ebfdbd55d967f125e03aefe777ef0adc
SHA1:f436e479492d21bad93bade01d18ae0cedc9e923
2392472 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
19 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:410ae53e18909746a96837ec8ded845f
SHA1:be6983ebc4bd080a2be6e07637dd032beea5e3df
1635440 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
20 파일 이름: PinyinUp.exe
MD5:3459a938ebddac0a882e668c70115d2c
SHA1:88a4d5769fd4f3f946f25ec291862c5423dc85c5
1635000 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
   1 2 3 4 5 6  Next»

VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
거스 (Gus) 번역 (한국)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号