VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

동일한 파일 이름 검색 기록

파일 이름: LoginServer.exe
총 찾기84같은 이름의 파일,는 안전하다 23 ,안전하지 않다 61 。파일 이름 “LoginServer.exe” 72% 어쩌면 바이러스

검사 결과

파일 이름/MD5/SHA1 파일 크기 파일 형식 탐지율
1 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:7cc421dddec474097128dd676473c9c6
SHA1:d3f05f66e5cb9f2d29ab67473c4c3d414eec1dc2
1155072 application/x-dosexec 73% (36/49)
2 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:e087ef0e4bf68ad543c968ff908a509f
SHA1:14a263109d7edef674faac9d62fc8e643afc7256
27136 application/x-dosexec 53% (26/49)
3 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:24e4c018a728ffa128444ec54aff5407
SHA1:1a8c5b6abf6dbb0d6472c7a97e9199b374894c16
911872 application/x-dosexec 2% (1/49)
4 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:e863a283312da9cbdfc1008fecc0f7e1
SHA1:73530d877eac005d826652fa32367b9669057583
2341888 application/x-dosexec 2% (1/49)
5 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:8ecb841c42b4a2960bb484cbbb3604c7
SHA1:8929846714e1c0e3226359ba2b03a92ecfc35a02
413696 application/x-dosexec 2% (1/49)
6 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:b3ad49ab262b7d2e6132bd202077b708
SHA1:00601af602087127cdca8c5310473c92f8293f32
1937408 application/x-dosexec 9% (4/42)
7 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:16edb485b297fdb0964c14a1337e8356
SHA1:9d5b53cde61cf78ef9a51b93b319889200c33692
320984 application/x-dosexec 15% (6/39)
8 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:3f6bdf3cc92b95716127c35520894c57
SHA1:89be0f8858811a1ce152bbe3a29f1af57d631fd2
2535424 application/x-dosexec 12% (5/39)
9 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:5d9b581a003491be5af13f3d7547573f
SHA1:5b33c05f030a2af77a45aaa7da13d117a82261b5
90112 application/x-dosexec 2% (1/39)
10 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:8784c32d274833b15c9cbd4f97eca11c
SHA1:93f414a623cd16ade8afbdde22a1223b6f58f19c
118784 application/x-dosexec 5% (2/39)
11 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:19c5d22e96b7dcab0c98d27112e39317
SHA1:8c2107c947f20bf9924e557c358dde24004b8a6e
1558903 application/x-dosexec 20% (8/39)
12 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:3c454d3a67aa7eabff981d6e231fd7d2
SHA1:3aec7ecc1dc9ced7d6985f76429c99a1a06d8cee
1512960 application/x-dosexec 10% (4/39)
13 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:7297f9ba7a2e658601bfdd81327c8e61
SHA1:34c05e06a96637ce08bb1cebebd70e485267b5c3
478208 application/x-dosexec 17% (7/39)
14 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:f769d817c557aa8d58ee385762a50327
SHA1:ae1607571d292c80279efe32c84ab5e9256372b6
667648 application/x-dosexec 12% (5/39)
15 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:af44a03134556404bbade8e3cc5f5fe9
SHA1:2548880c5b1c3fa1cf6738de49ba6e8a3598aa34
24699 application/x-dosexec 58% (23/39)
16 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:af44a03134556404bbade8e3cc5f5fe9
SHA1:2548880c5b1c3fa1cf6738de49ba6e8a3598aa34
24699 application/x-dosexec 58% (23/39)
17 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:9ce0471671f9909a9cacf8183989c226
SHA1:634031077097726f4726af0509d39ca9e99bebc9
464284 application/x-dosexec 25% (10/39)
18 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:af44a03134556404bbade8e3cc5f5fe9
SHA1:2548880c5b1c3fa1cf6738de49ba6e8a3598aa34
24699 application/x-dosexec 58% (23/39)
19 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:af44a03134556404bbade8e3cc5f5fe9
SHA1:2548880c5b1c3fa1cf6738de49ba6e8a3598aa34
24699 application/x-dosexec 56% (22/39)
20 파일 이름: LoginServer.exe
MD5:af44a03134556404bbade8e3cc5f5fe9
SHA1:2548880c5b1c3fa1cf6738de49ba6e8a3598aa34
24699 application/x-dosexec 61% (24/39)
   1 2 3 4 5  Next»

최근 10 개 문서

파일 이름 파일 형식 날짜 확인
1 stub.exe application/x-dosexec 2020-04-07 20:00:19
2 ServerService.zip application/zip 2020-04-07 20:00:16
3 11c8d47b79faf4e***dcc6f4 text/html 2020-04-07 19:59:01
4 11c8cf767b1d7d7dbcd3f17b93ed8db2 image/jpeg 2020-04-07 19:58:41
5 11c81a5cad9572f8ad01090ff4521ad2 application/x-dosexec 2020-04-07 19:58:31
6 11c5c9a***fdb9c2ad20b6 application/x-dosexec 2020-04-07 19:58:21
7 11c5adb775aed***b0ddf24ba application/x-dosexec 2020-04-07 19:58:11
8 11c486724c67ea6e641e1b2d4ffe193b application/x-dosexec 2020-04-07 19:58:01
9 11c10d8d7cc2***d3eb110d application/octet-stream 2020-04-07 19:57:41
10 11c0dca2fefc***46bfeae application/xml 2020-04-07 19:57:31